Què és una Passivhaus

Què és una Passivhaus

Què significa Passivhaus?

Passivhaus és el nom d’un estàndard internacional per a edificis que es caracteritzen principalment per una baixa demanda energètica i un elevat confort interior.

Neix a Alemanya als anys 90 i avui és present a tot el món, amb més de 25.000 edificis certificats, més d’un centenar d’ells a l’estat espanyol.

Passivhaus girona, Ehaus

L’estàndard Passivhaus (casa passiva, en alemany) s’està consolidant com a alternativa sostenible en el context de l’edificació

Quins criteris ha de complir un edifici per obtenir la certificació Passivhaus?

La certificació Passivhaus requereix el compliment d’uns requisits molt exigents (que varien lleugerament segons el tipus i categoria de la certificació): 

 • Demanda de calefacció < 15 kWh/(m²a)
 • Demanda de refrigeració < 15 kWh/(m²a)
 • Demanda d’energia primària (calefacció, aigua calenta i electricitat) < 120 kWh/(m²a)
 • Hermeticitat al pas de l’aire < 0,6 renovacions/h a 50 Pascals de pressió

Expliquem aquests valors amb un exemple gràfic: per climatitzar una Passivhaus és suficient la potència d’un parell d’assecadors de cabell. I és que la seva demanda pot arribar a ser d’un 90% menys respecte la d’una construcció convencional.

habitatge, confort, fusta, lluernari

I això, com s’aconsegueix?

Per assolir el compliment d’aquests valors, una Passivhaus segueix 5 principis fonamentals:

 1. un alt grau d’aïllament tèrmic. És a dir, una casa amb un bon abric.
 2. un disseny sense ponts tèrmics. Els ponts tèrmics són parts de la construcció per on s’escapa l’energia. En l’edificació tradicional, són ponts tèrmics habituals les trobades entre parets i marcs de les finestres, entre façana i forjat, entre aquest i els balcons… Passivhaus exigeix una correcta planificació i execució d’aquests punts crítics per evitar la pèrdua del flux d’energia a través seu i alhora prevenir les conseqüents condensacions superficials (les odiades humitats).
 3. finestres d’altes prestacions. O sigui, amb valors de transmitància tèrmica molt baixos, tant del vidre (múltiple) com del marc.
 4. una alta hermeticitat al pas de l’aire. Dit d’altra manera, un control exhaustiu de les infiltracions, que busca evitar pèrdues incontrolades i per tant reduir la demanda.
 5. un sistema de ventilació mecànica controlada de doble flux amb recuperador de calor. I això què és? Doncs res més que una màquina que renova l’aire viciat de les estances amb aire de l’exterior, que prèviament ha estat filtrat i tèrmicament condicionat.

En climes càlids com el nostre, es parla d’un 6è principi igualment important, consistent en la protecció solar. En aquest sentit, el segell Passivhaus ha de garantir també que no se superin els 25ºC a l’interior durant més del 10% de les hores de l’any.

A banda dels principis bàsics mencionats, els edificis Passivhaus incorporen estratègies de disseny passiu tradicionals (bona orientació, alta compacitat, òptima ubicació dels buits, ventilació natural, inèrcia tèrmica).

Quins són els avantatges d’una Passivhaus respecte un edifici convencional?

Tal com hem apuntat en la definició inicial, una Passivhaus es caracteritza principalment pels següents valors afegits en relació a un edifici convencional:

 • Baixa demanda energètica
  Les estratègies de disseny, de construcció i dels seus sistemes altament eficients comporten una despesa energètica molt inferior a la d’un edifici convencional.
 • Alt nivell de confort interior
  Qui hagi estat en una Passivhaus sap que la sensació de confort a l’interior és total. Les condicions de temperatura i humitat de l’aire en una Passivhaus són les òptimes per al confort higrotèrmic en cada estació i es mantenen constants i homogènies en els espais i superfícies.

Una Passivhaus assegura els 20ºC de temperatura de l’aire a l’hivern i els 25ºC a l’estiu

Però una Passivhaus aporta molts més avantatges, estretament relacionats amb els anteriors:

 • Qualitat de l’aire interior
  L’alta qualitat de l’aire dins una Passivhaus es percep només d’entrar-hi. El el sistema de ventilació assegura una renovació constant de l’aire, evitant-ne la concentració de males olors, de partícules i de CO2, entre altres contaminants interiors.
 • Bon aïllament acústic
  Les Passivhaus estan molt ben aïllades respecte del soroll aeri exterior. En el seu interior regna la tranquil·litat, un factor determinant per al benestar i el correcte descans.
 • Estalvi econòmic
  Una construcció convencional es veu abocada a assumir una despesa energètica anual que presumiblement s’incrementarà any rere any per l’augment del preu dels combustibles fòssils; és el que s’anomena la hipoteca energètica. En canvi, tal com apuntàvem, una Passivhaus pot arribar a consumir un 75 o 90% menys d’energia, amb la qual cosa el sobrecost inicial queda amortitzat en pocs anys.
 • Funcionalitat
  L’usuari pot regular en tot moment els cabals del sistema de ventilació, la climatització, les proteccions solars i la il·luminació, que si es desitja poden estar domotitzats per assegurar-ne una òptima eficiència.
 • Ecologia
  Tenint en compte que a Europa el 36% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle provenen de l’ús dels edificis i que el consum de calefacció i refrigeració representa el 50% del consum d’energia total, les Passivhaus constitueixen una alternativa real per a reduir emissions i millorar l’aire de les ciutats on vivim.
 • Valor de l’immoble a mig i a llarg termini
  El prestigi de la certificació Passivhaus atorga un valor afegit a aquest tipus d’edificis. Poc a poc, les valoracions immobiliàries començaran a tenir en compte l’eficiència energètica i algunes entitats financeres ja aposten per les hipoteques verdes.
 • Compliment de Normativa
  La Directiva europea 2010/31/UE d’edificis de consum gairebé nul (ECCN, o NZEB, per les seves sigles en anglès) obliga a tots els països membres que els edificis que es construeixin a partir del 31 de desembre de 2020 siguin de consum d’energia gairebé nul (condició que satisfan els edificis Passivhaus). Això ens situa en un escenari de canvi de paradigma en el sector de la construcció, el qual ens obligarà a modificar la forma de dissenyar i construir actuals.

 

Són més cares les Passivhaus que les convencionals?

Segons diversos estudis sobre casos reals, el sobrecost d’un edifici Passivhaus ronda actualment el 5% respecte un edifici construït solament seguint els criteris del Codi Tècnic de l’Edificació o CTE. Aquest sobrecost es deu les partides destinades a l’aïllament, l’estanqueïtat, les finestres i el sistema de ventilació.

En qualsevol cas, la inversió inicial queda generalment amortitzada en pocs anys gràcies a l’enorme estalvi anual en la factura energètica. Sumant els consums de calefacció, refrigeració i aigua calenta, la factura energètica d’una Passivhaus de 200 m2, per exemple, pot situar-se per sota dels 150 euros anuals totals.

I és que el cost d’un edifici no es redueix al simple fet de construir-lo, sinó a totes les despeses associades a la seva fase d’ús i manteniment, que són molt superiors i constitueixen la part submergida de l’iceberg.

Així, després d’uns pocs anys de la seva construcció -es parla de 5 a 8 anys- el sobrecost inicial de construcció d’una Passivhaus respecte el d’una construcció convencional s’ha amortitzat gràcies a l’estalvi anual en climatització i energia primària; la qual cosa significa que, si contemplem tot el cicle de vida de l’edifici, el mite pel la qual “les Passivhaus són cares” no només es converteix en una creença demostradament falsa, sinó que queda empíricament revertida.

A banda, cal remarcar el bé intangible que és la qualitat de l’aire interior i els beneficis que aporta a la salut dels usuaris d’una Passivhaus. I és que al benestar no se li pot posar preu.

Es pot aplicar l’estàndard Passivhaus a una intervenció de reforma?

Sí, és possible rehabilitar un edifici seguint els principis de l’estàndard Passivhaus.

Per la dificultat d’assolir les prestacions del segell Passivhaus en edificis existents, existeix la certificació EnerPHit, que fixa uns requisits prestacionals lleugerament menys estrictes que els de Passivhaus i admet així mateix una certificació alternativa per components.

 

Esperem que aquesta guia t’hagi ajudat a tenir una imatge més clara del que significa una Passivhaus! Si en vols saber més, no dubtis a escriure’ns a hola@ehaus.studio

Què és un pont tèrmic

Què és un pont tèrmic

Has sentit a parlar dels Ponts Tèrmics?

L’estàndard Passivhaus treballa amb gruixos d’aïllament més elevats de l’habitual, la qual cosa redueix considerablement les pèrdues energètiques per transmissió de l’embolcall de l’edifici. El sobrecost de col·locar més aïllament que en un edifici convencional és molt inferior a l’estalvi energètic que porta associat; per tant es tracta d’una mesura que s’amortitza en molt poc temps.

En construccions tan ben aïllades, cal prestar especial atenció als ponts tèrmics, que són aquelles zones de la pell de l’edifici on les pèrdues de calor són molt més grans que en la resta del tancament. Exemples habituals en són les juntes constructives (unions entre la finestra i la part opaca del tancament, caixes de persiana, fronts de forjat), els balcons i voladissos, la trobada de l’edifici amb el terreny, les cantonades, etc. Es tracta de punts febles que actuen com a coladors energètics, els quals a la vegada generen patologies constructives i disconfort.

Passivhaus girona, Ehaus

Les condensacions són conseqüències habituals dels ponts tèrmics

Per tal d’evitar l’impacte dels ponts tèrmics, l’estàndard Passivhaus utilitza l’anomenada “Regla del Rotulador”, que consisteix en poder traçar una línia ininterrompuda i de gruix constant seguint el recorregut de l’aïllament tèrmic en tot el perímetre de l’edifici, evitant-ne per tant les interrupcions o ponts tèrmics. Aquesta regla aparentment tan senzilla implica un disseny molt rigorós dels detalls constructius en la fase de projecte i un acurat control de l’execució en la fase d’obra.

Quins problemes generen els ponts tèrmics?

 • Els ponts tèrmics poden suposar pèrdues energètiques rellevants a causa de l’augment de la transmissió de calor entre interior i exterior, cosa que provoca un increment en la demanda de climatització amb el conseqüent augment de la despesa energètica
 • Una altra conseqüència associada als ponts tèrmics són les condensacions superficials en les superfícies interiors a causa d’una elevada humitat relativa. Això pot comportar al seu torn l’aparició de floridura, alhora que una sensació de disconfort higrotèrmic.
 • Així mateix, els ponts tèrmics poden derivar en condensacions intersticials -dins el tancament-, cosa que pot debilitar significativament l’aïllament tèrmic i originar patologies constructives.

Com podem evitar els ponts tèrmics?

 • Per eliminar o minimitzar els ponts tèrmics, cal un disseny rigorós dels sistemes i detalls constructius del projecte, dut a terme per un tècnic amb coneixements sobre la física de la construcció com poden ser els dissenyadors certificats Passivhaus.
 • En fase d’obra, cal un bon control de l’execució, per tal d’assegurar que aquesta s’ajusta al projecte. Aquesta és la tasca de la figura del Passivhaus Tradesperson, que té formació específica en aquest àmbit.

Càlcul de ponts tèrmics

Actualment disposem de programari especialitzat per al càlcul i control dels ponts tèrmics del projecte. El software més emprat són el THERM i el FLIXO, programes que des d’EHaus utilitzem regularment per quantificar i per representar de forma molt gràfica els ponts tèrmics.

La termografia infraroja és una altra eina molt potent per identificar ponts tèrmics en edificacions existents. Permet, així, detectar patologies i encarar projectes de rehabilitació energètica amb dades fiables. Podeu trobar més informació sobre la termografia al blog de Novo.haus: https://www.novo.haus/termografia_superman/

La càmera termogràfica ens permet visualitzar els ponts tèrmics gràcies al gradient de colors

Esperem que aquesta guia t’hagi servit per entendre què és un pont tèrmic! Si en vols saber més, no dubtis a escriure’ns a hola@ehaus.studio

Què és un sistema de ventilació mecànica controlada

Què és un sistema de ventilació mecànica controlada

Coneixes el concepte de ventilació mecànica controlada?

La ventilació mecànica controlada de doble flux és un dels cinc principis bàsics de la certificació Passivhaus.

Es tracta d’un sistema compost per una màquina de ventilació i una sèrie de conductes que renoven l’aire de les estances, extraient-ne l’aire viciat i aportant-hi aire fresc de l’exterior.

La seva particularitat és que la unitat de ventilació incorpora un recuperador de calor on l’aire extret cedeix energia calorífica a l’aire d’admissió, sense barrejar-los. Aquest intercanvi de calor fa que l’aire s’impulsi a les estances prèviament climatitzat, la qual cosa permet reduir el consum d’energia associat a la ventilació i assolir per tant un gran estalvi energètic tant a l’hivern com a l’estiu.

Addicionalment, la unitat de ventilació incorpora una sèrie de filtres que redueixen la quantitat de partícules i milloren considerablement la qualitat de l’aire interior.

L’usuari pot programar i controlar el sistema de ventilació mecànica, tant a través d’un interruptor com mitjançant un comandament a distància; i fins i tot quan és fora de casa gràcies a una app.

Passivhaus girona, Ehaus

Funcionament d’un recuperador de calor

Quines són les raons per a la instal·lació d’un sistema de ventilació mecànica controlada?

Energètiques:

 • A l’hivern, la VMC estalvia energia de calefacció que es perdria en obrir les finestres de forma ineficient
 • A l’estiu, estalvia energia de refrigeració i deshumectació

De salubritat:

 • Aporta aire fresc i per tant renova l’aire interior, disminuint-ne la concentració de ppm de CO2
 • Elimina els contaminants atmosfèrics de l’aire, gràcies al sistema de filtratge
 • Redueix els nivells de polen i altres agents alèrgens de l’aire interior
 • Controla la humitat de l’aire, impedint així problemes de floridura (“moho”) i d’humitat relativa excessiva

De confort:

 • Tèrmic: proporciona una temperatura de confort constant
 • Acústic: anula el soroll exterior en entorns amb alta contaminació acústica (trànsit, fàbriques, altres)
 • Elimina les males olors
 • Permet la correcta ventilació a persones amb minusvalia o problemes
  de mobilitat que els impedeix l’accionament quotidià de les finestres

Ventilació controlada i hermeticitat

No es pot concebre la instal·lació d’un sistema de ventilació mecànica de doble flux amb recuperador de calor sense disposar d’una envolvent estanca; és a dir, un edifici hermètic al pas de l’aire. L’hermeticitat, un altre dels principis bàsics de l’estàndard Passivhaus, evita les infiltracions i exfiltracions d’aire a través de la pell de l’edifici i per tant les pèrdues energètiques.

En edificis no estancs, com ho són la gran majoria de les construccions existents, les fugues incontrolades a través de l’embolcall de l’edifici -sobretot en els seus punts dèbils, com finestres, juntes constructives, passos d’instal·lacions- comportarien una aportació d’aire massa elevada i per tant un consum excessiu dels ventiladors del sistema de ventilació, cosa que el faria ineficient.

Exemple de màquina de ventilació de la marca Zehnder

 Quin és el cost d’una màquina de ventilació de doble flux?

El preu de la màquina varia molt segons el cabal d’aire requerit. També ho fa segons les característiques de la màquina i segons la marca comercial. Així, en una casa unifamiliar estàndard, pot oscil·lar entre els 2.000 i els 3.000 euros. Es recomanen els aparells que disposen de la certificació Passivhaus, ja que asseguren un rendiment del recuperador superior al 75%.

El preu de la instal·lació sencera pel mateix cas d’habitatge unifamiliar, comptant els conductes i resta d’elements, pot rondar entre els 6.000 i els 10.000 euros. Es pot trobar informació detallada a la web de l’empresa Siber.

Esperem que aquesta guia t’hagi ajudat a conèixer millor la ventilació mecànica controlada amb recuperació de calor! Si en vols saber més, no dubtis a escriure’ns a hola@ehaus.studio

This site is registered on wpml.org as a development site.