Què és una Passivhaus

Què significa Passivhaus?

Passivhaus és el nom d’un estàndard internacional per a edificis que es caracteritzen principalment per una baixa demanda energètica i un elevat confort interior.

Neix a Alemanya als anys 90 i avui és present a tot el món, amb més de 25.000 edificis certificats, més d’un centenar d’ells a l’estat espanyol.

Passivhaus girona, Ehaus

L’estàndard Passivhaus (casa passiva, en alemany) s’està consolidant com a alternativa sostenible en el context de l’edificació

Quins criteris ha de complir un edifici per obtenir la certificació Passivhaus?

La certificació Passivhaus requereix el compliment d’uns requisits molt exigents (que varien lleugerament segons el tipus i categoria de la certificació): 

 • Demanda de calefacció < 15 kWh/(m²a)
 • Demanda de refrigeració < 15 kWh/(m²a)
 • Demanda d’energia primària (calefacció, aigua calenta i electricitat) < 120 kWh/(m²a)
 • Hermeticitat al pas de l’aire < 0,6 renovacions/h a 50 Pascals de pressió

Expliquem aquests valors amb un exemple gràfic: per climatitzar una Passivhaus és suficient la potència d’un parell d’assecadors de cabell. I és que la seva demanda pot arribar a ser d’un 90% menys respecte la d’una construcció convencional.

habitatge, confort, fusta, lluernari

I això, com s’aconsegueix?

Per assolir el compliment d’aquests valors, una Passivhaus segueix 5 principis fonamentals:

 1. un alt grau d’aïllament tèrmic. És a dir, una casa amb un bon abric.
 2. un disseny sense ponts tèrmics. Els ponts tèrmics són parts de la construcció per on s’escapa l’energia. En l’edificació tradicional, són ponts tèrmics habituals les trobades entre parets i marcs de les finestres, entre façana i forjat, entre aquest i els balcons… Passivhaus exigeix una correcta planificació i execució d’aquests punts crítics per evitar la pèrdua del flux d’energia a través seu i alhora prevenir les conseqüents condensacions superficials (les odiades humitats).
 3. finestres d’altes prestacions. O sigui, amb valors de transmitància tèrmica molt baixos, tant del vidre (múltiple) com del marc.
 4. una alta hermeticitat al pas de l’aire. Dit d’altra manera, un control exhaustiu de les infiltracions, que busca evitar pèrdues incontrolades i per tant reduir la demanda.
 5. un sistema de ventilació mecànica controlada de doble flux amb recuperador de calor. I això què és? Doncs res més que una màquina que renova l’aire viciat de les estances amb aire de l’exterior, que prèviament ha estat filtrat i tèrmicament condicionat.

En climes càlids com el nostre, es parla d’un 6è principi igualment important, consistent en la protecció solar. En aquest sentit, el segell Passivhaus ha de garantir també que no se superin els 25ºC a l’interior durant més del 10% de les hores de l’any.

A banda dels principis bàsics mencionats, els edificis Passivhaus incorporen estratègies de disseny passiu tradicionals (bona orientació, alta compacitat, òptima ubicació dels buits, ventilació natural, inèrcia tèrmica).

Quins són els avantatges d’una Passivhaus respecte un edifici convencional?

Tal com hem apuntat en la definició inicial, una Passivhaus es caracteritza principalment pels següents valors afegits en relació a un edifici convencional:

 • Baixa demanda energètica
  Les estratègies de disseny, de construcció i dels seus sistemes altament eficients comporten una despesa energètica molt inferior a la d’un edifici convencional.
 • Alt nivell de confort interior
  Qui hagi estat en una Passivhaus sap que la sensació de confort a l’interior és total. Les condicions de temperatura i humitat de l’aire en una Passivhaus són les òptimes per al confort higrotèrmic en cada estació i es mantenen constants i homogènies en els espais i superfícies.

Una Passivhaus assegura els 20ºC de temperatura de l’aire a l’hivern i els 25ºC a l’estiu

Però una Passivhaus aporta molts més avantatges, estretament relacionats amb els anteriors:

 • Qualitat de l’aire interior
  L’alta qualitat de l’aire dins una Passivhaus es percep només d’entrar-hi. El el sistema de ventilació assegura una renovació constant de l’aire, evitant-ne la concentració de males olors, de partícules i de CO2, entre altres contaminants interiors.
 • Bon aïllament acústic
  Les Passivhaus estan molt ben aïllades respecte del soroll aeri exterior. En el seu interior regna la tranquil·litat, un factor determinant per al benestar i el correcte descans.
 • Estalvi econòmic
  Una construcció convencional es veu abocada a assumir una despesa energètica anual que presumiblement s’incrementarà any rere any per l’augment del preu dels combustibles fòssils; és el que s’anomena la hipoteca energètica. En canvi, tal com apuntàvem, una Passivhaus pot arribar a consumir un 75 o 90% menys d’energia, amb la qual cosa el sobrecost inicial queda amortitzat en pocs anys.
 • Funcionalitat
  L’usuari pot regular en tot moment els cabals del sistema de ventilació, la climatització, les proteccions solars i la il·luminació, que si es desitja poden estar domotitzats per assegurar-ne una òptima eficiència.
 • Ecologia
  Tenint en compte que a Europa el 36% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle provenen de l’ús dels edificis i que el consum de calefacció i refrigeració representa el 50% del consum d’energia total, les Passivhaus constitueixen una alternativa real per a reduir emissions i millorar l’aire de les ciutats on vivim.
 • Valor de l’immoble a mig i a llarg termini
  El prestigi de la certificació Passivhaus atorga un valor afegit a aquest tipus d’edificis. Poc a poc, les valoracions immobiliàries començaran a tenir en compte l’eficiència energètica i algunes entitats financeres ja aposten per les hipoteques verdes.
 • Compliment de Normativa
  La Directiva europea 2010/31/UE d’edificis de consum gairebé nul (ECCN, o NZEB, per les seves sigles en anglès) obliga a tots els països membres que els edificis que es construeixin a partir del 31 de desembre de 2020 siguin de consum d’energia gairebé nul (condició que satisfan els edificis Passivhaus). Això ens situa en un escenari de canvi de paradigma en el sector de la construcció, el qual ens obligarà a modificar la forma de dissenyar i construir actuals.

 

Són més cares les Passivhaus que les convencionals?

Segons diversos estudis sobre casos reals, el sobrecost d’un edifici Passivhaus ronda actualment el 5% respecte un edifici construït solament seguint els criteris del Codi Tècnic de l’Edificació o CTE. Aquest sobrecost es deu les partides destinades a l’aïllament, l’estanqueïtat, les finestres i el sistema de ventilació.

En qualsevol cas, la inversió inicial queda generalment amortitzada en pocs anys gràcies a l’enorme estalvi anual en la factura energètica. Sumant els consums de calefacció, refrigeració i aigua calenta, la factura energètica d’una Passivhaus de 200 m2, per exemple, pot situar-se per sota dels 150 euros anuals totals.

I és que el cost d’un edifici no es redueix al simple fet de construir-lo, sinó a totes les despeses associades a la seva fase d’ús i manteniment, que són molt superiors i constitueixen la part submergida de l’iceberg.

Així, després d’uns pocs anys de la seva construcció -es parla de 5 a 8 anys- el sobrecost inicial de construcció d’una Passivhaus respecte el d’una construcció convencional s’ha amortitzat gràcies a l’estalvi anual en climatització i energia primària; la qual cosa significa que, si contemplem tot el cicle de vida de l’edifici, el mite pel la qual “les Passivhaus són cares” no només es converteix en una creença demostradament falsa, sinó que queda empíricament revertida.

A banda, cal remarcar el bé intangible que és la qualitat de l’aire interior i els beneficis que aporta a la salut dels usuaris d’una Passivhaus. I és que al benestar no se li pot posar preu.

Es pot aplicar l’estàndard Passivhaus a una intervenció de reforma?

Sí, és possible rehabilitar un edifici seguint els principis de l’estàndard Passivhaus.

Per la dificultat d’assolir les prestacions del segell Passivhaus en edificis existents, existeix la certificació EnerPHit, que fixa uns requisits prestacionals lleugerament menys estrictes que els de Passivhaus i admet així mateix una certificació alternativa per components.

 

Esperem que aquesta guia t’hagi ajudat a tenir una imatge més clara del que significa una Passivhaus! Si en vols saber més, no dubtis a escriure’ns a hola@ehaus.studio

Vols viure en una EHaus?

This site is registered on wpml.org as a development site.